کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


مقالات

مقالات
۱- ضرورت تصحیح مجدد دیوان ادیب صابر ترمذی ، مجله علمی پژوهشی ( ISC ) دانشگاه اصفهان ، دوره دوم ، شماره ۳۸ ، پاییز ۸۳ .
۲- طلوع و غروب در شاهنامه فردوسی ، نشریه کیهان فرهنگی ، شماره ۱۵ تیرماه ۱۳۷۷ .
۳- نقد دیوان ادیب صابر ترمذی ، تصحیح احمد عبدالله ، ماهنامه ادبیات و فلسفه ، آبان‌ماه ، ۱۳۸۴٫
۴- در کمند عقل ، ماهنامه ادبیات و فلسفه ، شماره ۴ و ۵ و ۶ ، بهمن و اسفند ۸۴ و فروردین ، ۱۳۸۵٫
۵- ببندی یا نبندی ، تأملی بر بیتی از حافظ ، مجله ادبی حافظ ، شماره ۳۵ – مهرماه ، ۱۳۸۵٫
۶- دیوان امیر معزی و لزوم تجدید تصحیح ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) دانشگاه الزهرا ، سال هفدهم، شماره ۶۸ و ۶۹ ، زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷٫
۷- تأثر حافظ از ادیب صابر ، حافظ پژوهی ، مرکز حافظ شناسی شیراز ، دفتر یازدهم ، سال ۱۳۸۷ .
۸- تأملی بر دیوان نافرجام امیر معزی ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) دانشگاه کرمان ، دوره جدید شماره ۲۴ ( پیاپی ۲۱ ) ، زمستان ۱۳۸۷ .
۹- شعری از امیر معزی در دیوان حافظ ، مجله ادبی حافظ تیرماه ، ۱۳۸۶٫
۱۰- نقد دیوان امیر معزی نیشابوری تصحیح محمدرضا قنبری ، ماهنامه ادبیات و فلسفه تیرماه ،۱۳۸۶٫
۱۱- حافظ و یک غزل ناب پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، علمی – ترویجی ، سال سوم ، شماره ۷ پاییز ۱۳۸۵ .
۱۲- نماز از دیدگاه عرفان ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، سال پنجم ، شماره ۱۷ ، پاییز ۱۳۸۷ .
۱۳- اثرپذیری حافظ از ادیب صابر ترمذی ،‌ مجله ادبی حافظ ، شماره ۴۷ ، بهمن و اسفند ،۱۳۸۶٫
۱۴- تصحیح یک قصیده مشهور ، مجله علمی ـ پژوهشی ( ISC ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، شماره ۵۲ ، بهار ، ۱۳۸۷٫
۱۵- تصحیح چند بیت عربی از قصاید ملمع دیوان رشیدالدین وطواط ، مجله علمی – ترویجی زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی ، سال سیزدهم ، شماره چهلم ، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۶- جایگاه رودکی در شعر امیرمعزی و دیگر شاعران ، مجله علمی ـ پژوهشی ( ISC ) پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، سال چهل و پنجم ، دوره جدید ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۷- تجلی روزه در متون عرفانی ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ( ISC ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، سال ششم ، شماره بیست و چهارم ، تابستان ۱۳۸۹ .
۱۸- تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو ( بر اساس نسخه‌ای تازه یافته ) ، نشریه علمی ـ پژوهشی ( ISC ) گوهر گویا ، انجمن ترویج زبان ادبیات فارسی ایران . شماره دوم ، تابستان ۱۳۸۸ .
۱۹- نگرشی نو بر دیوان اثیر اخسیکتی ، مجله علمی ـ ترویجی آینه میراث ( میراث مکتوب ) ، دوره جدید ، سال هشتم ، شماره اول ، ( پیاپی ۴۶ ) ، بهار و تابستان ۸۹ .
۲۰- نسخه‌هایی تازه یافته از شاعری گمنام ( نجیب جرفادقانی ) ، مجله علمی ـ پژوهشی ( ISC ) آینه میراث ( میراث مکتوب ) ، سال نهم ، ( پیاپی ۴۸ ) ، بهار و تابستان ۱۳۹۰ .
۲۱- نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) فنون ادبی دانشگاه اصفهان ، سال دوم ، شماره دوم ، پیاپی ۳ ، پاییز و زمستان ۸۹ .
۲۲- تصحیح چند بیت از دیوان اثیر اخسیکتی ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ( ISC ) پژوهشهای ادبی ، انجمن زبان و ادبیات فارسی ، سال هفتم ، شماره ۲۶ ، زمستان ۱۳۸۸ .
۲۳- ضرورت تصحیح مجدد دیوان رشیدالدین وطواط ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره ۲۸ ، زمستان ۸۹ .
۲۴- گنجینه‌ای بازیافته ، ( معرفی نسخه‌ای نفیس و فراموش شده از دیوان ازرقی هروی ) ، نشریه علمی ـ پژوهشی ( ISC ) ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره ۲۹ ( پیاپی ۲۶ ) ، بهار ۹۰ .
۲۵- گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) آینه میراث (میراث مکتوب) ، دوره جدید ، سال دهم ، شماره اول ، ( پیاپی ۵۰ ) ، بهار و تابستان ۱۳۹۱ .
۲۶- تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه تازه یافته، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) دانشگاه علامه طباطبایی ، سال پانزدهم، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۹۰٫
۲۷- صمت و خاموشی از دیدگاه عرفا ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) عرفان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، سال هشتم ، شماره ۳۲ ، تابستان ۱۳۹۱ .
۲۸- بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخه بریتانیا با دیگر نسخ خطی و چاپی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان ، دوره جدید ، سال چهارم ، شماره اول ، (پیاپی ۱۳) ، بهار ۱۳۹۱ .
۲۹- شاخ گوزن، ترکیبی نادر در شعر فارسی، مجله علمی – ترویجی مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دهم ، شماره نوزدهم ، بهار ۱۳۹۰ .
۳۰- بررسی تطبیقی توصیف ممدوح و معشوق در دیوان امیر معزی و شاعران ادب عرب ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) لسان مبین ، دانشگاه بین‌المللی قزوین ، سال دوم ، شماره سوم ، بهار ۱۳۹۰٫
۳۱- بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، بهار ۱۳۹۰ .
۳۲- حافظ و سید سراج‌الدین سگزی ،‌ مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۰ .
۳۳- تأثیر سروده‌های عربی بر اشعار لامعی گرگانی ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، سال دوم ، شماره ۴ ، تابستان ۱۳۹۰ .
۳۴- بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) لسان مبین ، دانشگاه بین‌المللی قزوین ، سال سوم ، دوره جدید ، شماره ۶ ، زمستان ۱۳۹۰ .
۳۵- ابوالفرج رونی و ادبیات عرب ، مجله علمی – ترویجی ( ISC ) ادبیات تطبیقی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت ، سال چهارم ، شماره پانزدهم ، تابستان ۱۳۸۹ .
۳۶- آموزه‌های تعلیمی در منظومه غنایی محب و محبوب ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ، ادبیات تعلیمی – غنایی بوشهر ، شماره نهم ، پاییز ۱۳۹۰ .
۳۷- مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ، آینه میراث (میراث مکتوب) ، دوره جدید ، سال دهم ، شماره دوم ، ( پیاپی ۵۱ ) ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ .
۳۸- محب و محبوب منظومه غنایی نفیس و ناشناخته ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات غنایی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شماره ۱۸ ، بهار و تابستان ۱۳۹۱ .
۳۹- تأثیر سروده‌های عربی بر اشعار فرخی سیستانی ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC‌ ) ادبیات تطبیقی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،با نامه پذیرش ۳/۶/ ۹۳٫
۴۰- بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، دوره سوم ، شماره یازدهم ، پاییز ۱۳۹۰ .
۴۱- وقوف بر اطلال و دمن و گونه‌های آن در شعر فارسی، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره ۷ ، بهار ۱۳۹۱ .
۴۲- آموزه‌های تعلیمی در تاریخ بیهقی، فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای ادبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، سال سوم ، شماره ۱۲ ، پاییز ۱۳۹۰ .
۴۳- مناظره در نثر فارسی با تکیه بر معرفی مناظره‌ای نفیس و ناشناخته، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) فنون ادبی ، دانشگاه اصفهان ، با نامه پذیرش ۱۴/۵/۹۱ .
۴۴- اُستن این عالم ای جان غفلت است، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ، عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، سال نهم ، شماره ۳۳ ، پاییز ۱۳۹۱ .
۴۵- ارزش ادبی کتاب انیس الطالبین ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، با همکاری دکتر حسین آقاحسینی ، شماره سوم ، پی در پی ، سال دوم ، بهار ۱۳۹۱ .
۴۶- بررسی تطبیقی اشعار مدحی عنصری و متنبی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ .
۴۷- بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ، تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، شماره سیزدهم ، پاییز ۱۳۹۱ .
۴۸- تفاسیر منظوم قرآن در ادب فارسی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) مطالعات قرآنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت ، سال سوم ، شماره ۱۱ ، پاییز ۱۳۹۱ .
۴۹- نگاهی به نگارستان ابن کمال پاشا ، اثری ناشناخته به تقلید از گلستان سعدی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سال سوم ، شماره ۸ ، پاییز ۱۳۹۰ .
۵۰- دیوان اشعار حسرت مشهدی ، به خط خود شاعر ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال چهارم ، شماره دهم ، بهار ۱۳۹۱ .
۵۱- استقامت‌نامه ، اثری ناشناخته از قرن نهم هجری در شرح اسرار و مفاهیم استقامت ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ، سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ .
۵۲- مضمون ربایی از خویش در شعر فرخی سیستانی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دوره ۱۵، شماره ۳۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ .
۵۳- نگاهی به برخی از ویژگی‌های سبکی شاهد عرشی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) بهار ادب ، دانشگاه تهران ، سال پنجم ، شماره چهارم ، پی در پی ۱۸ ، زمستان ۱۳۹۱ .
۵۴- دو شاعر با یک تخلص ، عرشی اکبر آبادی و عرشی یزدی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) فنون ادبی دانشگاه اصفهان ، سال پنجم ، شماره نهم ، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ .
۵۵- شعله آه ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال چهارم ، شماره سیزدهم ، زمستان ۱۳۹۱ .
۵۶- نور علی نور ، اثر عرفانی قرن نهم هجری ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) ، عرفان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، سال نهم ، شماره ۳۵ ، بهار ۱۳۹۲ .
۵۷- اندرزنامه ، اثری ناشناخته از بسمل شیرازی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، سال چهارم ، شماره شانزدهم ، زمستان ۱۳۹۱ .
۵۸- بررسی و تحلیل تحریفات دیوان امامی هروی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) کهن نامه ادب پارسی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال چهارم ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۹۲ .
۵۹- پیامهای جهانی شهریار ، مجله علمی – پژوهشی ( ISC ) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ، با نامه پذیرش ۱/۸/۹۲٫
۶۰- رعنا و زیبا، منظومه غنایی فراموش شده از شعله گلپایگانی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ، سال یازدهم ، شماره ۲۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ .
۶۱- بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های سبکی در منظومه غنایی فیروز و نسرین ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) بهار ادب، سال هفتم ، شماره دوم ، تابستان ۹۳٫
۶۲- سبک‌شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزی ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) بهار ادب ، سال ششم ، شماره دوم ، پیاپی ۲۰ ، تابستان ۱۳۹۲ .
۶۳- فیروز و نسرین، منظومه غنایی به خط سراینده، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) فنون ادبی دانشگاه اصفهان ، با نامه پذیرش ۱/۲/۹۲ .
۶۴- فیروز و شهناز ، منظومه غنایی ناشناخته از ناظم تبریزی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) فنون ادبی دانشگاه اصفهان ، با نامه پذیرش ۱/۲/۹۲ .
۶۵- بررسی و تحلیل مشابهت‌های فکری خیام و ناصرخسرو ، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) زبان و ادب دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ۱۷ ، شماره ۳۵ ، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫
۶۶- بررسی و تحلیل منظومه غنایی خرّم و زیبا، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان.مقالات مشترک
۱- تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه‌های تعلیمی قابوس‌نامه، با همکاری مسلم رجبی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دوره ششم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۳ .
۲- یوسف و زلیخا، منظومه غنایی فراموش شده از میرزا معصوم خاوری کوزه‌کنانی، با همکاری کرامت نامجو، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۳ .
۳- بررسی تطبیقی مدحیه‌های عمعق بخارایی و متبنی، با همکاری نسرین ایزدی، فصلنامه علمی – پژوهشی( ISC ) ادبیات تطبیقی جیرفت، سال هشتم، شماره ۳۰ ، تابستان ۱۳۹۳ .
۴- بینامتنیت قرآنی در اشعار حافظ شیرازی، با همکاری مسلم رجبی، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات قرآنی جیرفت، سال هشتم، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۳ .
۵- قصیده مرآت الصفای خاقانی از دیدگاه ادبیات تعلیمی، با همکاری مسلم رجبی، فصلنامه علمی – پژوهشی( ISC ) پژوهشنامه ادبیات‌ تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۳ .
۶- سبک شناسی منظومه خسرو و شیرین عبدالوهاب ‌بن محمد معموری، با همکاری اکرم کشفی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) بهار ادب، سال هفتم، شماره۴ پیاپی ۲۶، زمستان ۱۳۹۳ .
۷- نگاه بینامتنیت حدیثی به اشعار ولایی شاهنامه، با همکاری مسلم رجبی، فصلنامه علمی ـ ترویجی ( ISC ) مطالعات قرآنی جیرفت، سال هشتم، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۹۳ .
۸- بررسی سبک‌شناسی داستان شاهرخ و گلرخ، باهمکاری راضیه جمشیدی، فصلنامه علمی – پژوهشی‌( ISC ) بهار ادب، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۳ .
۹- پژوهشی پیرامون مکتب سیر سر زانو، با همکاری مسلم رجبی، فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC ) عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، با نامه پذیرش ۱۵/۹/۹۳ .

نوشته شده در تاريخ : ۲۵ م/خرداد ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


۲ دیدگاه برچسب ها :تعداد دیدگاه ها : ۲ ديدگاه

  1. بهزاد متقی می‌گه:

    با سلام خدمت استاد گرامی و عزیز

    دسترسی به مقالات شما جگونه مکان پذیر است

    باتشکر

  2. کامران پاشایی فخری می‌گه:

    با سلام تلاش تان پویایی تان همت بلندتان تحسین برانگیز است موفق باشید

دیدگاه خود را بیان کنید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر دهید.