کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


پایان نامه های دفاع شده

ردیف موضوع پایان نامه نام خانوادگی – نام دانشجو رشته تحصیلی سال دفاع
۱ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍م‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ال‍ف‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۶
۲ ت‍اوی‍لات‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ در م‍ت‍ون‌ م‍ن‍ظوم‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ش‍ف‍ی‌، اک‍رم‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۶
۳ ج‍ای‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ر و ول‍ی‌ در آث‍ار م‍ولان‍ا اس‍دی‍ان‌، زه‍ره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۷
۴ ش‍رح‌ س‍ی‌ و پ‍ن‍ج‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ از دی‍وان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ روح‍ان‍ی‌ ق‍ه‍ن‍وی‍ه‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۵ ج‍ادو و ج‍ادوگ‍ری‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌، ش‍ک‍وف‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۶ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ طل‍وع‌ و غ‍روب‌ در آث‍ار م‍ن‍ظوم‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۷ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍طری‍ات‌ و ب‍وه‍ای‌ خ‍وش‌ در س‍ب‍ک‌ ع‍راق‍ی‌ (از خ‍اق‍ان‍ی‌ ت‍ا ج‍ام‍ی‌) رض‍ای‍ی‌، آرزو زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۸ ش‍رح‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ق‍ص‍ای‍د دی‍وان‌ م‍ج‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ی‍ل‍ق‍ان‍ی‌ طال‍ب‍ی‍ان‌، م‍ان‍دان‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۹ م‍ن‍ظوم‍ه‌ گ‍ل‍زار اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ل‍ک‌ ق‍م‍ی‌ ب‍ش‍ی‍ری‌، زه‍را زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۱۰ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍ای‍د م‍ل‍ک‌ ق‍م‍ی‌ م‍ن‍ص‍ورزاده‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۱۱ ت‍اث‍ی‍ر ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ در آث‍ار ج‍ام‍ی‌ ی‍وس‍ف‌زاده‌، م‍ری‍م‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۱۲ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ی‌ رن‍گ‌ ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍د زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۳ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍ای‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ن‍ف‍ی‍س‌ ع‍ک‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍م‍ب‍ری‍ج‌ ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۸۴۳ (ب‍خ‍ش‌ اول‌) رن‍ج‍ب‍ر، ش‍ه‍لا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۴ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ در دی‍وان‌ م‍ج‍د ه‍م‍گ‍ر آق‍اس‍ی‌، دلارام‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۵ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ر ج‍م‍ال‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌ (م‍ع‍ل‍وم‍ات‌، م‍ث‍ن‍وی‍ات‌، اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ن‍ور ع‍ل‍ی‌ ن‍ور) م‍ی‍رزا ام‍ی‍ری‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۶ ب‍ررس‍ی‌ درد در آث‍ار ع‍طار طل‍وع‍ی‌، ن‍ی‍ن‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۷ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ن‍ص‍ف‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، س‍اق‍ی‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۸ ب‍ررس‍ی‌ اب‍ت‍لا و ام‍ت‍ح‍ان‌ در آث‍ار م‍ولان‍ا ف‍ی‍روزی‌، زه‍ره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۹ ج‍ای‍گ‍اه‌ ادی‍ب‌ال‍م‍م‍ال‍ک‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ م‍ش‍روطه‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ش‍رح‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ق‍ص‍ای‍د دی‍وان‌ او وف‍ای‍ی‌ گ‍ن‍دم‍ان‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۰ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ال‍ه‍ام‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ اف‍ش‍ارن‍ی‍ا، ی‍وس‍ف‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۱ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ روض‍ه‌ال‍ع‍ش‍اق‌ (خ‍رم‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌) طائ‍ی‌، رح‍ی‍م‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۲ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ دی‍وان‌ ه‍لال‍ی‌ ج‍غ‍ت‍ای‍ی‌ ام‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۳ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ طوف‍ان‌ ه‍زار ج‍ری‍ب‍ی‌ م‍ن‍ص‍ورزاده‌، ع‍ص‍م‍ت‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۴ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ح‍اج‍ی‌ ه‍ادی‍ان‌، م‍ن‍ص‍وره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۵ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ (ک‍م‍ال‌ پ‍اش‍ازاده‌) رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
ردیف موضوع پایان نامه نام خانوادگی – نام دانشجو رشته تحصیلی سال دفاع
۲۶ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ ن‍ث‍اری‌ ت‍ون‍ی‌ اس‍ع‍دی‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، ف‍رش‍اد زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۷ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ف‍ی‍اض‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۸ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ طم‍ع‌ در آث‍ار م‍ولان‍ا م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ن‍ی‍ر زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۲۹ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ه‍ارون‌ ص‍ف‍وی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۳۰ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ م‍ی‍رزام‍ه‍دی‌ ح‍ج‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ش‍ی‍ران‍ی‌ب‍ی‍دآب‍ادی‌، اف‍س‍ان‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۱ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ م‍ی‍رزام‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌ب‍روج‍ن‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌ب‍روج‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۳۲ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ش‍ای‍ق‌ ل‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ع‍م‍وآق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۳ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، س‍ی‍ده‌زه‍را زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۴ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ م‍ث‍ن‍وی‌ه‍ای‌ ع‍ب‍دی‌ ب‍ی‍گ‌ ( ن‍وی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌ ) ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، داود زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۵ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ح‍م‍ود و ای‍از زلال‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌ ای‍ران‍پ‍ور، م‍اه‍ور زب‍ان‌ وادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۶ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ دان‍ش‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ری‌، زه‍ره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۷ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ اک‍ب‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ام‍طل‍ب‌، م‍ری‍م‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۸ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ن‍ص‍ی‍ب‍ی‌ خ‍س‍روی‌، م‍ج‍ی‍د زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۹ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ دی‍وان‌ م‍س‍ک‍ی‍ن‌ زن‍وزی‌ ب‍ه‍رام‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۴۰ تصحیح نیمه دوم دیوان نعمت خان عالی یارعلیٰ فاطمه زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۴۱ مقدمه و تصحیح دیوان محمد حسین قزوینی ملکوتی، محمد زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۴۲ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ روح‍ی‌ ع‍رف‍ای‌ ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌ و ه‍ف‍ت‍م‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، س‍ی‍م‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۴۳ مقدمه و تصحیح دیوان منصف شاعر ناشناخته طبخکار، کلثوم زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۴۴ مقدمه و تصحیح نیمه دوم دیوان نویدی قائم مقامی، طیبه سادات زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱

نوشته شده در تاريخ : ۱۸ م/آبان ماه / ۱۳۹۱ توسط : مدیر


بدون دیدگاه برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر دهید.