کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید! کتاب فیروز و شهناز به چاپ رسید ! کتاب سلیم و سلمی به چاپ رسید! کتاب شب نشینی مهتاب چاپ کتاب شاهد عرشی(عرشی اکبر آبادی) تصحیح تفسیر منظوم سوره یوسف ترنم خیال زلال اندیشه مقدمه و تصحیح مناظره بغداد و اصفهان محب و محبوب در سایه سار خیال میراث روزهای خستگی از آفاق ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی ( عمومی ) دیوان ادیب صابر ترمذی


پایان نامه های مشاوره شده

ردیف موضوع پایان نامه نام خانوادگی – نام دانشجو رشته تحصیلی سال دفاع
۱ ب‍ررس‍ی‌ اب‍زار ج‍ن‍گ‍ی‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ گ‍ل‌زاده‌، ع‍ادل‌ ع‍ل‍ی‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۶
۲ ذک‍ر در م‍ت‍ون‌ م‍ن‍ث‍ور ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍زارخ‍ان‍ی‌، س‍اره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۶
۳ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ن‌ در س‍ب‍ک‌ ع‍راق‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۷
۴ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ دس‍ت‍ورال‍ش‍ع‍را ش‍ع‍اع‍ی‌، زه‍را زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۵ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍ای‍د ش‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ل‍و اول‍ی‍ای‍ی‌، ب‍ت‍ول‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۶ ن‍ق‍ش‌ م‍ری‍دان‌ در س‍رای‍ش‌ م‍ث‍ن‍وی‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ده‍اق‍ان‍ی‌، زه‍ره‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۷ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ اث‍ی‍رال‍دی‍ن‌ اوم‍ان‍ی‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۸ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ل‍ک‌ ق‍م‍ی‌ پ‍ی‍رم‍رادی‍ان‌، ب‍ت‍ول‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۹ ش‍رح‌ دوازده‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ خ‍اق‍ان‍ی‌ م‍ن‍ع‍م‍ی‍ان‌، پ‍ری‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۱۰ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ دی‍وان‌ ح‍م‍ی‍د ه‍م‍دان‍ی‌ ول‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۱۱ ش‍رح‌ ق‍ص‍ای‍د دی‍وان‌ رف‍ی‍ع‌ال‍دی‍ن‌ ل‍ن‍ب‍ان‍ی‌ طح‍ان‍ی‌، اوس‍ت‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۲ ش‍ک‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ده‌ ح‍ک‍ای‍ت‌ از ت‍اری‍خ‌ ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌ ص‍ادق‌پ‍ور، ف‍ری‍ب‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۳ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍ای‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ن‍ف‍ی‍س‌ ع‍ک‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍م‍ب‍ری‍ج‌ ب‍ه‌ ش‍م‍اره‌۸۴۳ رن‍ج‍ب‍ر، اک‍رم‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۴ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ج‍لال‌ طاه‍ر زارع‍ان‌، اح‍م‍درض‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۵ ش‍رح‌ ک‍ام‍ل‌ دی‍وان‌ ف‍ل‍ک‍ی‌ ش‍روان‍ی‌ طال‍ب‍ی‍ان‌، ن‍ج‍م‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۶ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ش‍ه‍رت‌ ح‍ی‍دری‌، ک‍ب‍ری‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۷ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ص‍ن‍م‌ و ب‍ره‍م‍ن‌، م‍ث‍ن‍وی‌، م‍ع‍رف‍ت‌ن‍ام‍ه‌ اف‍ش‍اری‌، رق‍ی‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۸ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌ ش‍ه‍اب‌ ت‍رش‍ی‍زی‌ اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ف‍رح‍ن‍از زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۱۹ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ر ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د اردس‍ت‍ان‍ی‌ ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۰ ش‍رح‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ ق‍ص‍ای‍د ش‍م‍س‌ طب‍س‍ی‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۱ ت‍ج‍ل‍ی‌ و اش‍راق‌ در آث‍ار ع‍طار ک‍اوی‍ان‍ی‌، رض‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۲ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ظروف‌ ب‍زم‌ در م‍ت‍ون‌ ادب‍ی‌ از ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌ ص‍ادق‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۳ ث‍ص‍ح‍ی‍ح‌ چ‍ن‍د رس‍ال‍ه‌ از ن‍س‍خ‍ه‌ ن‍ف‍ی‍س‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ م‍ح‍ف‍وظ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍م‍ب‍ری‍ج‌ س‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۹
۲۴ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍ای‍د دی‍وان‌ ش‍ه‍اب‌ ت‍رش‍ی‍زی‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۸۸
۲۵ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ طوس‍ی‌ ح‍م‍زه‌ئ‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ص‍م‍ت‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۶ م‍ق‍دم‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ دی‍وان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۷ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ م‍خ‍م‍س‍ات‌ ع‍ی‍س‍ی‌ م‍خ‍دوم‌ ب‍خ‍ارای‍ی‌ ت‍وک‍ل‌، اک‍ب‍ر زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۲۸ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ق‍ص‍اب‌ م‍ازن‍دران‍ی‌ ص‍ال‍ح‍ی‌م‍ب‍ارک‍ه‌، زه‍را زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۲۹ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ م‍س‍ک‍ی‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۰ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ روح‌ الام‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ب‍اق‍ری‌پ‍زوه‌، ع‍ل‍ی‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۱ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ م‍ج‍رم‌ ت‍ف‍رش‍ی‌ ای‍ران‍پ‍ورم‍ب‍ارک‍ه‌، ش‍ه‍لا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۲ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ دی‍وان‌ ن‍ع‍م‍ت‌خ‍ان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ری‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۰
۳۳ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ ش‍رح‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ راز م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ س‍ب‍زواری‌ ( ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ) اش‍رف‍ی‍ان‌، راض‍ی‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۴ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ ش‍رح‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ راز م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ س‍ب‍زواری‌ اش‍رف‍ی‍ان‌، ف‍ائ‍زه‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۵ م‍ق‍م‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ش‍ارق‌ ص‍دری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۶ ش‍رح‌ ق‍ص‍ای‍د دی‍وان‌ رض‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ب‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱
۳۷ مقدمه و تصحیح بخش دوم دیوان فیاض افشاری، آزاده زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۳۹۱

نوشته شده در تاريخ : ۱۸ م/آبان ماه / ۱۳۹۱ توسط : مدیر


بدون دیدگاه برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر دهید.