معرفی جوان‌ترین استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی

ارتقاء مرتبه علمی دکتر احمدرضا یلمه ها از دانشیاری به استاد تمام . خبرگزاری آنا می نویسد یلمه ها در حال حاضریلمه ها در حال حاضر جوان ترین کسی است که در مرتبه استادی در کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی به تدریس مشغول است.  ....