کتاب قصر بیقراری به چاپ رسید!

کتاب بررسی و تحلیل هشت منظومه غنایی ناشناخته با عنوان قصر بیقراری توسط دکتر احمدرضا یلمه ها به چاپ رسید.  ....